Tasuta elektrooniline raamatukogu

Matemaatika probleemülesannete töövihik teisele kooliastmele 4.-6.klass - Sirje Piht

Sirje Piht raamatud Matemaatika probleemülesannete töövihik teisele kooliastmele 4.-6.klass Epub on teile kättesaadav, kui registreerute meie veebisaidil

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 11,10
ISBN: 9789949559046
KEEL: EESTI
AUTOR: Sirje Piht

Kirjeldus:

Vastavalt ainekavale on matemaatika probleemülesannete töövihik mõeldud 4.-6. klassi õpilastele ning sobib seega suurepäraselt diferentseeritud õppetöö läbiviimiseks. Töövihikus sisalduvate ülesannete väljamõtlemisele on kaasa aidanud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala üliõpilased. Vihikus leidub ülesandeid nii Päikesesüsteemi, erinevate loomaliikide kui ka rahaarvutuste kohta. Näiteks pakuvad autorid ülesandeid, kus tuleb eelarvet või reisi planeerida, koogiretsepti koostada ning erinevaid hindu võrrelda ja välja arvutada. Ülesanded sisaldavad diagramme ja tabeleid. Õpilane saab ülesannete lahendamise kaudu teada, millised on populaarseimad telesaated või enimloetud raamatud. Ülesannetel võib olla ka mitu lahendust ning õpilane saab oma tulemust võrrelda vastuste lehtedel kirjasolevaga.

...teisele kooliastmele. 4.-6. klass (1) Matemaatika programm eesti õppekeelega kooli IV-XI klassile : projekt (1) Matemaatika programm eesti õppekeelega kooli IV-XI klassile : projekt aruteluks (1) Matemaatika ... PDF Vaida Põhikooli Õppekava ... . Programm, metoodilised juhised ja koondülesanded. (1) Matemaatika programm : projekt (1) K. Belials Matemaatika õpik 3. klassile I - II osa (Avita, 2014) S. Piht Matemaatika probleemülesannete töövihik teisele kooliastmele 4.- 6.klass (ülesandeid Päikesesüsteemi, rahaarvutuste, eelarve, koogiretsepti koostamise ja hindade võrdlmise kohta jne.) Maurus, 2015 kolibri raamatud 2011/2012 algõpetus lugupeetud tellijad! sel aastal ... Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja ... ... .- 6.klass (ülesandeid Päikesesüsteemi, rahaarvutuste, eelarve, koogiretsepti koostamise ja hindade võrdlmise kohta jne.) Maurus, 2015 kolibri raamatud 2011/2012 algõpetus lugupeetud tellijad! sel aastal koosneb koolibri kataloog kaheksast vihikust: • algõpetus, • eesti keel ja kirjandus, • inglise, saksa, vene, prantsuse ja itaalia keel, • matemaatika, loodusõpetus, geograafa, keemia, füüsika ja bioloogia, • ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus ning flosoofa, • muusika, kunst, kehaline kasvatus ... 05. veebruar 2018 - Matemaatika ja keeleõpe 2.c klassi individuaaltunnis ... Töövihik Elva kohta 5. klassile mai 31. mai 2016 - 6 c klassi külastas vilistlane Heilo Altin ... 4.-6.klass rahvastepalli turniir 25. mai 2015 - Tartumaa koolide riigikaitselaager 2015 4.-6. klass. Juhtmotiivid. Kümnenda eluaasta paiku küpseb uus eneseteadvus. Kõik varasematel aastatel ühisvarana omandatu hakkab nüüd individualiseeruma, muutuma isiklikuks teadmiseks. Metoodiliselt tähendab see erinevaid töövorme, valikülesandeid, aine suuremat diferentseeritust lähtudes õpilase võimetest. õpilaste liikumisel ühelt kooliastmelt või haridustasemelt teisele ei ole takistusi; 3. kool lähtub oma tegevuse korraldamisel piirkonna eripärast, õpilaste vajadustest ja ... matemaatika 3+1 3+2 4+1 10+4 4+1 4+1 5 13+2 5 4+1 4+1 13+2 ... õppekavas kooliastmele seatud pädevusi. Hindamise ... Tähelepanu pööratakse ka folkloorsele materjalile, et väärtustada õpilase päritolu ja kultuurilist kuuluvust. Lugemisvara valikul arvestatakse eesti ja maailmakirjanduse, vanema ja uuema kirjanduse ning eri žanre esindavate proosa-, draama- ja luuleteoste põhjendatud proportsioone ning kooliastmele kohaseid teemavaldkondi. Matemaatika on jõukohane, kui õpilane arendab endas süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust, täpsust, korrektsust ja kohusetunnet. Õpetaja eeskujul kujundavad õpilased tolerantset suhtumist erinevate võimetega kaaslastesse. Matemaatika õppimine ja õpetamine peab pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid emotsioone. Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus. ... arvestades II kooliastmele kohaseid teemavaldkondi. ... piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele tegevusjuhendi, tekstis toimunud sündmuste eelloo ... Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene keele ja kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. ... arvestades III kooliastmele kohaseid teemavaldkondi. Teemavaldkonnad on ... II osa Ainekavad Sisukord II AINEKAVAD 1. A A " A A " 2 Eesti keel 6 Kirjandus 42 2. AINEVALDKOND „ ÕÕ " 70 A - võõrkeel 75 B - võõrkeel 117 3. A Eesti ajaloo töövihik 5. klassile : pääsukese lend läbi ajaloo (2) Eesti ajaloo töövihik 5. klassile. Vene keeles. (1) Eesti ajaloo õpik 5. klassile : pääsukese lend läbi ajaloo (1) Eesti ajaloo õpik 5. klassile : pääsukese lend läbi ajaloo. Vene keeles. Õpiku juurde kuulub kaheosaline töövihik, mis sisaldab eriliigilisi ja erineva raskusastmega harjutusi. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud infot ning seda analüüsida, sõnalise teabega seostada ja tõlgendada. Jüri Gümnaasium Ainekava Õppekava Matemaatika Üldklass Inglise keele klass Spordi- ja muusikaklass 1 Matemaatika VI klass Õppe- ja kasvatuseesmärgid 6. klassi lõpetaja: kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt teisele; Kui laps läheneb suguküpsusele, avardub tundemaailm igas suunas. Matemaatika võib selles eas olulist tuge pakkuda. Siin ei küsita subjektiivseid arvamusi ja ettekujutusi, noor inimene õpib toetuma objektiivsele mõtlemisele. Matemaatika nõuab tähelepanu mitte ainult arvu- ja kujundimaterjali suhtes, vaid eelkõige oma mõtlemise suhtes....