Tasuta elektrooniline raamatukogu

Väärteomenetluse seadustik. Redaktsioon jõustunud 16.07.2013

Selle leiate siit Väärteomenetluse seadustik. Redaktsioon jõustunud 16.07.2013 pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013
SUURUS: 4,42
ISBN: 9789949468546
KEEL: EESTI
AUTOR:

Kirjeldus:

... ... kriminaalmenetluse seadustiku §-s 366 sätestatud kriminaalasjas jõustunud kohtulahendi teistmise aluste (või vajaliku ... Seisukohad | Õiguskantsler ... ... Kaubandusliku meresõidu koodeks. Vastu võetud 09.12.1991 RT 1991, 46, 577 jõustumine 01.03.1992, osaliselt 01.01.1996. Sätte alates 01.01.2009 kehtiv redaktsioon erineb varasemast, mille kohaselt tuli aegumistähtaega arvestada igast põhivõla tagasimaksest eraldi. ... Kuni 01.01.2012. kehtinud halduskohtumenetluse seadustik (HKMS vr) ei reguleerinud otseselt keelamiskaebust. ... nagu ka ... PDF Väärteoasjades 01.01.2012 - 30.06.2013 Määratud ... ... . ... Kuni 01.01.2012. kehtinud halduskohtumenetluse seadustik (HKMS vr) ei reguleerinud otseselt keelamiskaebust. ... nagu ka 24.10.2011 jõustunud ... Kuni 19. detsembrini 2009. a kehtinud KarS § 3312 redaktsioon nägi ette vastutuse kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu, välja arvatud ajutise lähenemiskeelu rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale või muu isikuõiguse kaitse abinõu korduva rikkumise eest. (4 1) Väärteo aegumine katkeb väärteomenetluse seadustiku § 166 1 lõikes 1 sätestatud taotluse esitamisel. [RT I, 26.06.2017, 17 - jõust. 06.07.2017] (4 2) Kui väärteo aegumine on katkenud, algab aegumine uuesti väärteomenetluse seadustiku § 166 1 lõikes 1 sätestatud taotluse esitamisest arvates. Isikut ei tohi väärteos siiski ... 1 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Alustame Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Olev Laanjärve ja Siiri Oviiri ning Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu teist lugemist. Palun ettekandjaks õiguskomisjoni esimehe kolleeg Märt Raski! M. Rask jõustunud 1. septembril 2002. a., muudetud järgmise seadusega: 12.02.2003 jõust.21.03.2003 - RT I 2003, 26, 156. 1. peatükk. Karistusest vabastamine ja karistusandmete kustutamine kriminaalasjas ning kriminaalmenetluse lõpetamine ja enne karistusseadustiku jõustumist toimepandud teo kvalifitseerimine menetluses olevas kriminaalasjas § 1. Me arutasime eelnõu 5. juunil eelmisel aastal ja see otsustati menetlusest välja arvata . Tänaseks oleme eelnõu mitmete arengute tulemusena toonud teie ette esimesele lugemisele selleks , et kõigil oleks võimalik teema kohta oma seisukohti avaldada . Seda nõuab meilt ka uus kodukorraseaduse redaktsioon . Sellise ettehoiatamata rahatrahvi määramise võimaluse nägi tegelikult ette juba 31. detsembril 2002 jõustunud muudatus, millega lisati ÄS § 71 lg 1 1. Tsiteeritud sätte redaktsioon jõustus ... Vt väärteomenetluse seadustik. § 19. - RT I 2002, 50, 313; 2006, 31, 234. ... Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kuhu kuulub 101 liiget. Rahvas valib Riigikogu neljaks aastaks. Riigikogu tähtsaimad ülesanded on võtta vastu seadusi ja otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ja arendada välissuhtlust....